Info voor Zorgprofessionals, ouders en belangenbehartigers

'Wat we doen, dat doen we graag goed.'

Kwalitatieve, Administratieve en Financiële kanten van de Zorg

Wij staan voor: kwalitatieve, warme, professionele en op de persoon afgestemde zorg en geven u hier in het kort informatie over.

Bij vragen of het maken van afspraak voor een zorgvraag kunt u altijd bellen of mailen voor informatie of een afspraak maken.

Kwalitatieve en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid wordt getoetst en versterkt door:

 • ISO 9001:2014 certificering door KIWA 
 • Tevredenheidsonderzoek voor deelnemers zorg en ouders/belangenbehartigers Interne toetsing door Stichting Bezinn/ WTZI zorgaanbieder
 • Onze medewerkers in de zorg zijn MBO4 en HBO geschoold. 
 • Verbeteringen register en FOBO registraties
 • Preventiemedewerker
 • RI&E via Stigas
 • Calamiteiten plan
 • KMS (Kwaliteit Management Systeem
 • VOG voor alle medewerkers,stagiaires en vrijwilligers
 • AVG Stichting Stay & Pray voldoet aan AVG bepalingen privacy persoonsgegevens.

Doelgroepen voor de zorg

 • Ernstig tot licht verstandelijk gehandicapt;
 • ASS;
 • NAH;
 • Diverse psychische problematieken;
 • Re-integratie trajecten;
 • Kinderen/ jeugd d.m.v. paardencoaching onder supervisie van SKJ geregistreerde medewerkster.

Leeftijd deelname zorg

 • Woonzorg vanaf vanaf 18 jaar;
 • Dagbesteding vanaf 16/17 jaar;
 • Paarden coaching ook kinderen vanaf 8.
Grenzen aan de zorg

Onderstaande doelgroepen vallen buiten de zorg
van Stay & Pray.

 • Verslavingszorg;
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornissen;
 • Regelmatig terugkerende fysieke agressie.

SBI codes voor de zorg

 • 8720 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
 • 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
 • 86919 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers

Indicaties

Indicatie zorg zwaarte pakketten voor de woonzorg;
WLZ VG 3 t/m VG 6
WMO pakket A, pakket B en pakket C
GGZ indicaties in overleg

Indicaties dagbesteding;
WLZ VG 1 t/m 6
WMO licht/ middel/ zwaar

Indicaties voor paardencoaching;
Zorg gerelateerde coachtrajecten gaan via WMO gebiedsteam medewerkers

Financiering

Financiering vindt plaats door middel van:

 • Zorg in Natura – zowel WLZ als WMO – Dit gaat via hoofdaannemer BEZINN waarbij Stichting Stay & Pray zorg traject uitvoerder is. Stichting BEZINN Vredeveldseweg 2, 9404 CD Assen, telefoon 0592-300033 AGB code 73730232
 • PGB – zowel WLZ alsook WMO – kan door een zorgovereenkomst af te sluiten met Stichting Stay and Pray / AGB code 41521168

Tip: Paarden Coaching

Dit is ook mogelijk voor individuele werkers in de gezondheidszorg bij bijv. burn-out of het willen versterken van persoonlijke items. Informeer bij Esther Kok-Venema 06-34458955. Zie ook tarieven paardencoaching.

Zilliz
Wij werken vanaf 2021 met het digitale programma Zilliz. Hierin worden o.a. de ondersteuningsplannen en rapportages bewaard. Deze kunnen digitaal worden ondertekend. Ouders, mentoren of curatoren kunnen in een apart deel daarvan mee lezen in essentiële rapportage van hun pleeg/ zoon, pleeg/ dochter of cliënt.

Kwaliteit Management Systeem (KMS)
We hanteren een KMS waarin de werkwijze voor intake en uitvoering en evaluaties zijn vastgelegd en geborgd. In het KMS zijn ook alle protocollen beschikbaar voor elke medewerker.

Andere verbonden & samenwerkende partijen

Stichting Bezinn
We zijn onder aannemer voor ZIN deelnemers zorg. Stichting Bezinn is WTZi toegelaten zorgaanbieder en hoofd aannemer voor WMO WLZ en JW van zo’n 170 kleinschalige zorgboerderijen.

Vereniging Bezinn
Zij legt verbinding tussen de (170) aangesloten zorgboerderijen door intervisie groepen, trainingen en thema avonden voor medewerkers.

Sinnerzjy
Praktijk voor psychologisch- onderzoek & coaching
Met orthopedagoog drs. Jantina Postema-van der Meer zijn we een samenwerkingsverband aangegaan voor verdieping in de zorgvragen d.m.v. handelingsgerichte diagnostiek, training en input in ons team van medewerkers.

Behandeling en doorverwijzing naar zorgspecialisten
Wij werken voor kortere of langere tijd graag samen met deskundigen van diverse organisatie.

Dit zijn de GGZ, St. Eleos, Stichting Talant voor consulten AVG arts, Stichting Visio e.a.

Federatie Landbouw en Zorg
Promoot de landelijke belangen van zorgboerderijen en platform voor zorgboerderijen en hanteren het “Kwaliteit laat je zien” kwaliteitssysteem.

Anko Amelink en Harm de Kaste
Met Anko Amelink en Harm de Kaste, beide werkzaam bij Magnificat – Organisatie en Adviesbureau in de zorg, is door een jarenlange samenwerking in de zorg een vriendschapsband ontstaan. Zij mogen gevraagd en ongevraagd inspreken in onze organisatie en geven trainingen.

Vertrouwenspersoon
Bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen kunnen Zorgboeren onze onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN inschakelen als ze behoefte hebben aan een gesprekspartner en een meedenker over de ontstane klachten situatie.

Vertrouwenspersoon:
dhr. W. Hulshof
Telefoon: 06 290 44 198
E-mail: info@dekwestie.nl

Klachtencommissie
Deze kan ingezet worden om vastgelopen situaties te beoordelen en daar uitspraak over te doen.
Te bereiken via Vereniging BEZINN of via FLZ. Adres link plaatsen.

FB-Accountants
Verzorgt de administratie en de jaarrekeningen van de Stichting Stay & Pray

SKG
Stichting Kerkelijk Geldbeheer in Gouda.

Bestuursleden

Bestuur van de Stichting Stay & Pray

Voorzitter

Henk Sikkema

Lid

Bertine Sikkema

Penningmeester

Harm Jan Scholtens

Tijdelijke Secretaris

Ype van Kammen

Henk en Bertineke Sikkema vormen als initiatiefnemers en inspirators het dagelijks bestuur.

 

Harm Jan Scholtens
Hallo ik ben Harm Jan Scholtens en mijn functie in het bestuur is penningmeester. Samen met mijn vrouw en vier kinderen woon ik in Dokkum. In het dagelijks leven ben ik als teamleider financiën werkzaam bij de gemeente Noardeast-Fryslân. Vanaf de start van de stichting ben ik bestuurlijk betrokken bij het prachtige werk dat Stay & Pray doet. Op de boerderij wordt met een fantastisch team goede zorg verleend vanuit een christelijke visie. Het christen zijn is verweven in het wonen en werken bij Stay & Pray. Vanaf het begin is er door gebed en hard werken veel tot stand gebracht en ik zie uit naar verdere ontwikkelingen in de toekomst om deze plak in Gods koninkrijk nog meer gestalte te geven. Ik ben dankbaar dat ik als bestuurslid deel mag uitmaken van dit mooie werk.

Ype van Kammen
Hallo, ik ben Ype van Kammen en woon met mijn vrouw Aly en onze drie kinderen in het Friese Burgum. Ik heb een achtergrond als HR-professional en manager, momenteel werk ik voor o.a. Dorcas als HR-manager. Daarnaast ondersteun ik verschillende organisaties en initiatieven vanuit een bestuurs- of adviseursrol en ben ik toezichthouder in het onderwijs. ik ben maatschappelijk betrokken en vanuit mijn persoon en christelijke identiteit draag ik Stay & Pray een warm hart toe.

“Het is eervol om mee te mogen bouwen aan de uitwerking van de visie voor Stay and Pray en datgene dat nog volgt. Henk en Bertineke Sikkema zijn vanuit hun geloof dit werk begonnen. Ik ben dankbaar om daaraan bij te mogen dragen vanuit mijn bestuurlijke rol.”